chwilowki

Higiena Komunalna

ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego: sucha.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1, § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w dniach 02.01.2014 r., 14.01.2014 r., 25.02.2014 r., 28.02.2014 r., 10.03.2014 r., 17.03.2014 r., 07.04.2014 r., 10.04.2014 r., 06.05.2014 r., 12.05.2014 r., 19.05.2014 r., 26.05.2014 r., 23.06.2014 r. oraz 08.07.2014 r. w wytypowanych punktach pobierania próbek wody z wodociągu sieciowego – Sucha, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowości: Sucha, Porąbka i Podchybie

Czytaj więcej...

decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w olkuszu

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wodociągów i Kanalizacji Trzyciąż Spółka z o.o. 32 – 353 Trzyciąż, zawartego w piśmie z dnia 08.07.2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

stwierdza

wygaśnięcie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 23 stycznia 2012 r. znak PSSE.NHK.432-2-D1/111/11/12 w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie, pochodzącej z ujęcia wodociągu publicznego Sucha.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

CENTRUM KONTAKTU
COVID-19

+48 22 2500115

> więcej

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu